แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 

1.  งานนโยบายและแผนหน่วยงาน มีภารกิจหลักคือ วางแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  จัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

 

2.  งานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินจัดกิจกรรม 7ส. ระบบบริหารคุณภาพ   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

One thought on “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>