เกี่ยวกับแผนกงาน

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

โครงสร้าง แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึ

โครงสร้าง แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึ_0

1.  งานนโยบายและแผนหน่วยงาน มีภารกิจหลักคือ วางแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  จัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

 

2.  งานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินจัดกิจกรรม 7ส. ระบบบริหารคุณภาพ   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง