การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2558-2560 คลิก

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 (ตัวเปรียบเทียบส่งมหาวิทยาลัย) new

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561  new

ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 new

คู่มือการใช้ระบบ Progress System ระดับคณะ(กรอกรายงานความก้าวหน้าฯ) คลิก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.)update

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 new

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 new

เป้าหมายคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 new

เป้าหมายคุณภาพระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 new

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 new

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  new

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.การทำความเย็นฯ) ปีการศึกษา 2560 new

2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2560  new

3.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องมือและแม่พิมพ์) ปีการศึกษา 2560  new

4.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2560 new

5.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.สำรวจ) ปีการศึกษา 2560 new

6.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.วัสดุ) ปีการศึกษา 2560  new

7.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) ปีการศึกษา 2560  new

8.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2560  new

9.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.ไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2560  new

10.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อุตสาหการ) ปีการศึกษา 2560  new

11.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ปีการศึกษา 2560  new

12.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องจักรกลเกษตร) ปีการศึกษา 2560  new

13.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.โยธา) ปีการศึกษา 2560  new

14.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องกล) ปีการศึกษา 2560  new

15.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องกล) ปีการศึกษา 2560  new

16.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.การผลิต) ปีการศึกษา 2560  new

17.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.โลจิสติกส์) ปีการศึกษา 2560   new

18.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.โยธา) ปีการศึกษา 2560  new

19.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.เครื่องกล) ปีการศึกษา 2560  new

20.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.อุตสาหการ) ปีการศึกษา 2560  new

21.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.ไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2560  ืnew

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คลิก

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  new

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558   new

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 คลิก

การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12(การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) คลิก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 คลิก  update

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.โยธา) ปีการศึกษา 2559 new

2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.สำรวจ) ปีการศึกษา 2559 new

3.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.ไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2559 new

4.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2559 new

5.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ปีการศึกษา 2559 new

6.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2559 new

7.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อุตสาหการ) ปีการศึกษา 2559 new

8.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.วัสดุ) ปีการศึกษา 2559 new

9.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องกล) ปีการศึกษา 2559 new

10.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) ปีการศึกษา 2559 new

11.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องจักรกลเกษตร) ปีการศึกษา 2559 new

12.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.การทำความเย็นและการปรับอากาศ) ปีการศึกษา 2559 new

13.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2559 new

14.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องมือและแม่พิมพ์) ปีการศึกษา 2559 new

15.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.โยธา) ปีการศึกษา 2559 new

16.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.ไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2559 new

17.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.เครื่องกล) ปีการศึกษา 2559 new

18.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.อุตสาหการ) ปีการศึกษา 2559 new

เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 new

เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 new

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 new

- ปก คำนำ สารบัญ 59 คลิก

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 59 คลิก

- ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน  59 คลิก

- ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน

3.1 ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  59 คลิก

3.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 59 คลิก

- Common data Set  59 คลิก

 

เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา(Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2559 (จากผลฯ ปี 2558) คลิก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558

- ปก คำนำ สารบัญ คลิก

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน คลิก

- ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน คลิก

- ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน

3.1 ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ คลิก

3.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ คลิก

- Common data Set คลิก

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คลิก

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.โยธา) ปีการศึกษา 2558 คลิก

2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.สำรวจ) ปีการศึกษา 2558 คลิก

3.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.ไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2558 คลิก

4.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2558 คลิก

5.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ปีการศึกษา 2558 คลิก

6.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2558 คลิก

7.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.อุตสาหการ) ปีการศึกษา 2558คลิก

8.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.วัสดุ) ปีการศึกษา 2558คลิก

9.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องกล) ปีการศึกษา 2558 คลิก

10.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องจักรกลเกษตร) ปีการศึกษา 2558 คลิก

11.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) ปีการศึกษา 2558 คลิก

12.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.การทำความเย็นและการปรับอากาศ) ปีการศึกษา 2558 คลิก

13.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2558 คลิก

14.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.บ.เครื่องมือและแม่พิมพ์) ปีการศึกษา 2558 คลิก

15.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สถ.บ.สถาปัตยกรรม) ปีการศึกษา 2558 คลิก

16.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน) ปีการศึกษา 2558 คลิก

17.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ทล.บ.การจัดการผังเมือง) ปีการศึกษา 2558 คลิก

18.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ทล.บ.การจัดการผังเมือง(ต่อเนื่อง)) ปีการศึกษา 2558 คลิก

19.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ทล.บ.มัลติมีเดีย) ปีการศึกษา 2558 คลิก

20.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.โยธา) ปีการศึกษา 2558 คลิก

21.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.ไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2558 คลิก

22.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.เครื่องกล) ปีการศึกษา 2558 คลิก

23.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วศ.ม.อุตสาหการ) ปีการศึกษา 2558 คลิก

ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ update

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา  update

ฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ(เล่มสำหรับคณะกรรมการตรวจ) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร update

แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 4  ปี (พ.ศ.2555-2558)  คลิก

ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557  คลิก   update

ฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร มคอ.7 (ฟอร์มสกอ.)  คลิก  update

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2557  คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557   คลิก

 

เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557  คลิก

เป้าหมายคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก

รหัสหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่อยู่ในฐานคลังข้อมูลของ สกอ. คลิก  update

เล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 (SAR) คลิก เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร (รวม 22 หลักสูตร) คลิก

1.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.โยธา) คลิก

2.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.สำรวจ) คลิก

3.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.ไฟฟ้า)คลิก

4.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์)คลิก

5.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.โทรคมนาคม)คลิก

6.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.คอมพิวเตอร์) คลิก

7.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.อุตสาหการ) คลิก

8.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.วัสดุ) คลิก

9.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.เครื่องกล) คลิก

10.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.จักรกลเกษตร) คลิก

11.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) คลิก

12.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.การทำความเย็นฯ) คลิก

13.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์)คลิก

14.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (สถ.บ.สถาปัตยกรรม)คลิก

15.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน) คลิก

16.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (ทล.บ.การจัดการผังเมือง) คลิก

17.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (ทล.บ.การจัดการผังเมือง ต่อเนื่อง)คลิก

18.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (ทล.บ.มัลติมีเดีย) คลิก

19.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.ม.โยธา) คลิก

20.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.ม.ไฟฟ้า) คลิก

21.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.ม.เครื่องกล)คลิก

22.เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (วศ.ม.อุตสาหการ)คลิก

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (จากผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557)คลิก

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.อีสาน คลิก

 

 

ISO

ฟอร์มแผนการดำเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM)    NEW

แผน ISO มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2558 คลิก

แผน ISO มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)update

แผน QMRC คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารคุณภาพ มทร.อีสาน คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานคู่มือขั้นตอนการทำงาน PM คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.อีสาน คลิก

ประกาศกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>