งานนโยบายและแผนหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556)  คลิก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)  คลิก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  คลิก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) คลิก  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556)  คลิก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)  คลิก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)
ฉบับปรับปรุงวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558  คลิก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)
ฉบับปรับปรุงวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ,วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2559 คลิก   ไฟล์รวม  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  คลิก   

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553  คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554  คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555  คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556  คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556  (ฉบับปรับแผนปฏิบัติการ)  คลิก

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556  คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557   คลิก 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  (ฉบับปรับแผนปฏิบัติการ) คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558   คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558  (ฉบับปรับแผนปฏิบัติการ)  คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559   คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับปรับแผนปฏิบัติการ) คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิก   ไฟล์รวม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับแผนปฏิบัติการ) คลิก 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก  

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับแผนปฏิบัติการ) คลิก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก

คู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ตัวอย่าง

คู่มือตัวชี้วัดมทร.อีสาน 2560-2564-แบ่งผู้รับผิดชอบ  

ขั้นตอนการจัดทำโครงการ (สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ)  <<<<<<<รอปรับปรุง>>>>>>>

แนวทางการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ  <<<<<<<update>>>>>>>

ตัวอย่างการบูรณาการการเรียนการสอน

ตัวอย่างการบูรณาการการเรียนกับบริการวิชาการ งานวิจัย

ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม แทนการจัดทำโครงการ   NEW

 

แผนงานโครงการ/รหัสโครงการ

แผนงาน โครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 59

โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 (รหัสโครงการ)

แผนงาน โครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 60

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 (รหัสโครงการ)  รายจ่าย  รายได้

แผนงาน โครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 61

โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 (รหัสโครงการ)  รายจ่าย  รายได้ 

แผนงาน โครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 62

โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 (รหัสโครงการ) รายจ่าย   รายได้   NEW

 

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-คำอธิบาย   <<<<<<<update>>>>>>>

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-แบบฟอร์มเปล่า <<<<<<<update>>>>>>>

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-บริการวิชาการ  <<<<<<<update>>>>>>>

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-บริการวิชาการ—เอกสารประกอบ  

แบบ ง.4 แบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่งบประมาณ 2561 เป็นต้นไป คลิก 

แบบ ง.5 แบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่งบประมาณ 2561 เป็นต้นไป คลิก 

แบบ ง.8 แบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่งบประมาณ 2562 เป็นต้นไป (โครงการในแผนงบประมาณ 2562 ให้ใช้แบบฟอร์มเดิม) คลิก  <<<<<<<update>>>>>>> 

*****แนวทางการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ*****  <<<<<<<update 3/10/61>>>>>>> อยู่ระหว่างปรับปรุง

*****ตารางเชื่อมโยงโครงการกับแผนต่างๆ*****  <<<<<<<update 3/10/61>>>>>>>

ตารางสรุปภาพรวมคำเสนอขอ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง CLUSTER RMUTI 2563   NEW

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

***แบบฟอร์ม และเอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน***

บันทึกข้อความที่ มทร.อีสาน 1711-0025-0029 ขอข้อมูลเพื่อเตรียมโครงการสัมมนาผู้บริหาร ม.

แบบฟอร์มที่ 2 วิเคราะห์โครงการตามแผนงนบูรณาการเพื่อของปม.แผ่นดิน(62-65)
แบบฟอร์มที่ 3 วิเคราะห์โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ(61-65)
แบบฟอร์มที่ 4 Worksheet swot มหาวิทยาลัย

1.เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูล-สรุป
2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.อีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
3.creative_Industry
4.TCDC อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
5.การปฏิรูปเศรษกิจเชิงสร้างสรรค์
6.แผนชาติ-20-ปี
7.เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
8.อุตสาหกรรม 4.0…การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต
9.เอกสาร-รปค.คพ.-บรรยายเรื่องระบบรางที่-TDRI

10.SWOT วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
11.plan vcs ข้อมูลยุทธศาสตร์ จังหวัด ภาค และกระทรวง
12.แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนของบประมาณจ.-จ.สกลนคร
13.แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนของบประมาณจ.-โครงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอินทรีย์ครบวงจร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>